Booking.com

CUP Agreement for the New Catalan Government

January 9th 2016

On Sat Jan 9th, the radical left CUP party agreed to invest a new president and participate in the Catalan government together with Junts pel Sí.

Here is the full text of the conditions in English and if you scroll down you'll find the original text in Catalan.


XCloneCUP Agreement in English

In order to guarantee parliamentary stability and strengthen the work of the government during the legislature, the CUP-Crida Constituent promises to:

  1.  Not to ever vote in the same way as the parliamentary groups against the process and/or the right to decide when this puts the aforementioned stability at risk.
  2. Guarantee that two CUP-CC deputies will effectively join the dynamic of the Junts pel Sí parliamentary group. They will participate in all the deliberations and will act in agreement with decisions taken by the group in order to fill the commitment stated in point 1.
  3. Invest Junts pel Sí's candidate to the presidency, proposed by the current president, in the first vote.
  4. The CUP-CC realises the the defence of the political positions in the process as understood by CUP-CC might have put at risk the impulse and people's majority vote in favour of the process towards independence in a negotiation that has worn out both sides and independentism's social and popular base. Mistakes in the belligerance expressed towards Junts pel Sí must be recognised, above all in aspects relating to the unequivocal desire to advance the independence process and in the constituent process, which is the only scenario that takes us to the construction of sovereign structures and frameworks that will allow us, as a society, to envisage different levels of social justice and citizen participation. Because of this, the CUP-CC promises to rebuild, in every way possible, the discursive and mobilising potential of the political stage that will begin with this agreement, including the active defence of the agents that make it possible.   
  5. The CUP-CC put at the agreement's disposition a commitment to renew, as much as is necessary, the parliamentary group in order to make the change obvious and implicitly assume an approprate level of self-criticism regarding the management of the negotiation process. The substitutions in the parliamentary group will occur immediately after the investiture plenary session.

Acord de la CUP en català

1. No votar en cap cas en el mateix sentit que els grups parlamentaris contraris al procés i/o el dret de decidir quan perilli l’esmentada estabilitat.

2. Garantir que dos diputats/des de la CUP-CC s’incorporaran a la dinàmica del grup parlamentari de Junts pel Sí, de manera estable. Participaran en totes les deliberacions i actuaran conjuntament en les preses de posició del grup per tal de donar compliment a allò que estableix el punt 1.

3. Investir en la primera votació la persona candidata a la presidència de la Generalitat a la investidura que l’actual president proposi entre els membres del grup parlamentari de Junts pel Sí.

4. La CUP-CC assumeix que la defensa en els termes polítics del procés tal com l’entén la CUP-CC pot haver posat en risc l’embranzida i el vot majoritari de la població i l’electorat a favor del procés cap a la independència, en una negociació que ha desgastat ambdues parts i la base social i popular de l’independentisme. Cal reconèixer errors en la bel·ligerància expressada envers Junts pel Sí, sobretot en tot allò relatiu a la voluntat inequívoca d’avançar en el procés d’independència i en el procés constituent que comporta, únic escenari de construcció d’estructures i marcs de sobirania que ens pot permetre, com a societat, albirar altres quotes de justícia social i participació democràtica. Per tot això, la CUP-CC es compromet a reconstruir, a tots els efectes, la potència discursiva i mobilitzadora de l’etapa política que s’enceta amb aquest acord, incloent la defensa activa de tots els agents que el fan possible.

5. La CUP-CC posa a disposició de l’acord el compromís de renovar, tant com sigui necessari, el propi grup parlamentari amb l’objectiu de visualitzar un canvi d’etapa i assumir implícitament la part d’autocrítica que li correspon en la gestió del procés negociador. Els relleus en el grup parlamentari es produiran immediatament després del ple d’investidura.»

Have Something To Say About This Topic?

Do you have a great information to add or an opinion to express about on this topic? Share it!

New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.