Booking.com

Declaration of the Beginning of the Catalan Independence Process

Junts pel Sí and the CUP - 27/10/2015

On the morning of Tuesday October 27th 2015 representatives of the two main pro-independence parties in the Parliament of Catalonia, Junts pel Sí and the CUP, registered a document declaring the beginning of the process that will lead to Catalan independence.

The Declaration of the Beginning of the Independence Process was passed by the Parliament of Catalonia by 72 votes (Junts pel Sí, CUP) to 63 votes (Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot, Partido Popular)

Below you will find the full text of the declaration of the beginning of the independence process translated into English.


XClone

Full Text of Declaration in English

Jordi Turrull i Negre and Marta Rovira i Vergès, as president and spokesperson of the Junts pel Sí parliamentary group, and Antonio Baños Boncompain and Anna Gabriel i Sabaté, as president and spokesperson of the Candidatura d'Unitat Popular parliamentary group, in accordance with what is established in Articles 164 and 165 of the Parliament Regulations, present the following resolution proposal so that it can be urgently confirmed by Parliament's next plenary session. For this reason, we also demand the the immediate calling of the Spokespersons Council.

In accordance with the democratic mandate obtained on September 27th, the parliamentary groups that have signed below present the resolution proposal.

RESOLUTION PROPOSAL

The Parliament of Catalonia:

ONE: Confirms that the democratic mandate obtained in the elections of September 27th 2015 is based on the majority of seats won by the parliamentary forces in favour of Catalonia becoming an independent state with a large majority of votes and seats in favour of opening an unsubordinated constituent process.

TWO: Solemnly declares the beginning of the process of creating an independent Catalan state as a republic.

THREE: Declares the opening of a participative, open, inclusive and active citizen process to prepare the basis of the future Catalan Constitution.

FOUR: Urges the future government to adopt the necessary measures to make this declaration effective.

FIVE: Considers it necessary to define a maximum of thirty days for the passing of the laws of the constituent process, the social security and the Catalan treasury.

SIX: As trustee of the sovereignty and expression of constituent power, we reiterate that this Parliament and the process of democratic disconnection will not be subordinated to decisions of the Spanish State, in particular the Constitutional Court, which we consider discredited and without power as a result of, amongst other things, the sentence of June 2010 on the Statute of Autonomy of Catalonia, which had previously been voted on in referendum by the people.

SEVEN: Will adopt the necessary measures in order to begin a process of massive, sustained and peaceful democratic disconnection with the Spanish State in such a way as to allow the empowerment of the citizenry at all levels based on open, active and integrative participation.

EIGHT: Urges the future government to only carry out those rules and mandates emanating from this legitimate and democratic chamber in order to protect the fundamental rights that may be affected by decisions of the Spanish State.

NINE: Declare its desire to begin negotiations in order to make the democratic mandate to create an independent Catalan State as a republic and in this way we inform the Spanish State, the European Union and the rest of the international community.

Original Text in Catalan

Jordi Turull i Negre i Marta Rovira i Vergés, com a president i portaveu del GP DE JUNTS PEL SÍ, i Antonio Baños Boncompain i Anna Gabriel i Sabaté, com a president i portaveu del GP DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant del Ple del Parlament pel procediment d’urgència. Als efectes, sol•licitem alhora que sigui convocada amb caràcter d’urgència la Junta de Portaveus.


D’acord amb el mandat democràtic obtingut el 27 de setembre, els grups parlamentaris sotasignats presenten aquesta proposta de resolució.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ


El Parlament de Catalunya:


PRIMER. Constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria d’escons de les forces parlamentàries amb l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.


SEGON. Declara solemnement l’inici del procés de creació de l’estat català independent en forma de república.


TERCER. Proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.


QUART. Insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions.


CINQUÈ. Considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.


SISÈ. Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, reitera que aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya votat prèviament pel poble en referèndum, entre d’altres.


SETÈ. Adoptarà les mesures necessàries per obrir aquest procés de desconnexió democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb l’Estat espanyol de tal manera que permeti l’empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació oberta, activa i integradora.


VUITÈ. Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats d’aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.


NOVÈ. Declara la voluntat d’inici de negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’una estat català independent en forma de República i, així mateix, ho posa en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.Have Something To Say About This Topic?

Do you have a great information to add or an opinion to express about on this topic? Share it!

Have Something To Say About This Topic?

Do you have a great information to add or an opinion to express about on this topic? Share it!

New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.